Gå til hovedindhold

Vores ansvar

ESG

Vi har i 2022 tilsluttet os FN’s Global Compact − verdens største frivillige initiativ for ansvarlige virksomheder. Med vores tilslutning forpligter vi os til at efterleve Global Compacts ti principper og bidrage til opnåelsen af verdensmålene. Principperne giver en fælles etisk og praktisk ramme for virksomhedsansvar og er baseret på internationale konventioner og aftaler og tillader os at arbejde endnu mere struktureret med samfundsansvar og bæredygtighed.

Global Compacts mission er at mobilisere en global bevægelse af ansvarlige virksomheder for at skabe en bedre verden. Det gør de med udgangspunkt i ti grundlæggende principper, som alle virksomheder, der tilslutter sig Global Compact, forpligter sig til at efterleve. Som medlem af Global Compact skal man efterleve fundamentale principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption – noget vi allerede prioriterer højt i Bruun & Hjejle.

Miljø og klima

Bruun & Hjejle er en videnstung servicevirksomhed, hvilket medfører et relativt lavt klimaaftryk i forhold til eksempelvis produktionsvirksomheder. Det betyder imidlertid ikke, at vi ikke skal gøre noget for klimaet. Vi er bevidst om vores miljø- og klimamæssige ansvar, og derfor har vi også en ambition om at bidrage proaktivt til en bæredygtig fremtid.

Vi arbejder kontinuerligt med en række tiltag for at reducere vores miljømæssige belastning. Vi bidrager blandt andet ved at:

  • anvende grøn el fra vindmøller i Danmark og i øvrigt reducere energiforbruget i alle sammenhænge, hvor det er muligt og forsvarligt
  • reducere forbruget af papir og emballage via digital kommunikation
  • anvende svanemærkede produkter
  • redistribuere elektronisk udstyr
  • reducere brugen af plastikflasker og emballage
  • reducere madspild
  • øge brugen af økologiske madvarer
  • servere klimavenlig mad, hvilket bl.a. indebærer kødfri dage

I tillæg til vores tilslutning til FN’s Global Compact har vi indgået et samarbejde med Rambøll. Samarbejdet tilsigter at kortlægge vores direkte og indirekte emissioner af drivhusgasser i et klimaregnskab, så vi på den baggrund aktivt kan arbejde med at nedbringe vores emissioner. På baggrund af kortlægningen vil vi fastlægge langsigtede målsætninger, så Bruun & Hjejle i endnu højere grad kan bidrage positivt til den grønne omstilling.

Pro bono

Bruun & Hjejles rådgivning baserer sig på en bred interesse for dansk erhvervsliv og for det danske samfund som helhed. Vi bidrager til en række aktiviteter, hvor der med udgangspunkt i vores juridiske kompetencer udtrykkes et samfundsansvar blandt andet gennem indgåelse af partnerskaber, som gør en positiv forskel for vores omverden. I den sammenhæng laver vi pro bono-arbejde for en række sociale og velgørende organisationer, mens flere partnere yder en indsats som bestyrelsesmedlemmer og rådgivere for en række almennyttige organisationer.

Menneskerettigheder

Bruun & Hjejle anser respekt for menneskerettigheder som en forudsætning for at drive en af Danmarks førende advokatvirksomheder. Konkret huser vi Club Lannung, der er rammen om Københavns Universitets deltagelse i det nordiske processpil om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Bruun & Hjejle har begrænset kontakt til klienter, leverandører og stater med særlige udfordringer på området for menneskerettigheder.

Anti-korruption, bestikkelse og compliance

Bruun & Hjejle har nultolerance over for bestikkelse og korruption og ønsker en kultur med fokus på vores samfundsmæssige ansvar. Vi har etableret procedurer for kundekendskab og forretningsgange samt kontinuerlig træning af alle medarbejdere for at sikre forankringen i organisationen. Compliance er af stor vigtighed i samfundet og naturligvis også for Bruun & Hjejle. Derfor har vi en lang række interne procedurer til overholdelse af hvidvasklovgivningen, persondataforordningen, IT-sikkerhed samt et værdigrundlag, som sikrer, at alle har kendskab til en ordentlig og troværdig ageren over for klienter og samfund. Vi sikrer løbende, at alle i Bruun & Hjejle gennemfører træning inden for IT-sikkerhed og compliance.

all
sm
md
lg
xl
2xl
3xl
4xl