Hop til hovedindhold

Forretningsbetingelser

Disse forretningsbetingelser gælder for den rådgivning, som Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab (”Bruun & Hjejle”) yder sine klienter, medmindre andet er aftalt.

Ved sagens modtagelse

Ved modtagelse af en sag undersøger vi, om der foreligger inhabilitet, interessekonflikt eller anden årsag til, at vi ikke kan bistå i sagen. Vi hjælper med at henvise til anden advokat, hvis vi ikke kan bistå i sagen. Bruun & Hjejle er omfattet af reglerne i hvidvaskningsloven. Vi har pligt til at indhente de efter loven påkrævede oplysninger fra klienter.

Klientmidler

Klientmidler indsættes på klientkonti hos vores bankforbindelser, hvor de forvaltes efter gældende regler og forrentes efter bankernes til enhver tid gældende satser. Indsættes midlerne på separat klientkonto, tilfalder tilskrevne renter klienten, mens negative renter debiteres klientmidlerne. Indsættes klientmidlerne på Bruun & Hjejles hovedklientkonti, forbeholder Bruun & Hjejle sig at opkræve et momspligtigt transaktionsgebyr hos klienten til dækning af firmaets udgifter til negativ forrentning af klientmidlerne.

Fortrolighed

Som advokater er vi og vores medarbejdere underlagt tavshedspligt. Alle oplysninger behandles fortroligt.

Tavshedspligten gælder med respekt af regler, som pålægger advokater oplysningspligt i forhold til offentlige myndigheder m.v., herunder i henhold til reglerne om indberetningspligtig grænseoverskridende skatterådgivning.

Insiderregler

Medarbejdere, som i forbindelse med deres arbejde på en sag får adgang til intern viden om børsnoterede selskaber, vil af Bruun & Hjejle blive underrettet om lovgivningens forbud mod videregivelse af intern viden og mod handel med intern viden.

Anvendelse af rådgivning

Bruun & Hjejles rådgivning ydes udelukkende til klienten og må ikke uden vores samtykke anvendes af andre.

Dokumenter

Originale dokumenter udleveres normalt senest i forbindelse med opgavens afslutning. Sagens øvrige dokumenter opbevares, så længe det er nødvendigt af hensyn til dokumentation af sagen, typisk i femten år fra seneste fakturadato i sagen. Se mere i vores privatlivspolitik for sagshåndtering.

Honorar

Bruun & Hjejles honorar beregnes på grundlag af en samlet bedømmelse af de forhold, der gør sig gældende i den enkelte sag. I bedømmelsen indgår den tid, der er medgået ved behandlingen af sagen, arbejdets omfang, vanskelighed og art, herunder graden af den specialistviden, der har været anvendt på sagen, de involverede værdier, det med sagen forbundne ansvar, sagens betydning for klienten og det opnåede resultat. Den sagsansvarlige partner sikrer, at det beregnede honorar er rimeligt.

På anmodning giver vi gerne et begrundet overslag over honorarets størrelse, før arbejdet påbegyndes. I de tilfælde, hvor det er vanskeligt at give et sådant overslag, oplyser vi, efter hvilke parametre honoraret vil blive beregnet, f.eks. hvilke timepriser der vil blive anvendt på sagen. Vi orienterer klienten, hvis det under sagens forløb viser sig, at honoraret forventes at overstige overslaget.

Over for forbrugere oplyser vi uopfordret om det forventede honorar eller kriterierne for honorarets beregning, inden arbejdet påbegyndes.

Vi kan anmode om forudbetaling af honorar og udlæg, før vi påbegynder arbejdet. Enhver forudbetaling indsættes på en klientkonto. Klienten godskrives tilskrevne renter efter gældende regler. Forudbetalinger anvendes til udligning af honorar og udlæg, medmindre andet aftales.

Udlæg

Afholdte eksterne omkostninger i forbindelse med sagen faktureres løbende. Eksempler på sådanne eksterne omkostninger er udgifter til rejse, ophold og forplejning samt større kopierings-, oversættelses-, telefon- eller forsendelsesudgifter. Vi kan anmode om forudbetaling af eksterne omkostninger eller medtage sådanne omkostninger på den førstkommende faktura.

Fakturering

Afregning af sagen sker som udgangspunkt, når opgaven er afsluttet. Længerevarende opgaver afregnes normalt a conto hver måned eller pr. kvartal. Vi tilstræber at imødekomme en klients ønske om særlige afregningsintervaller eller -procedurer.

Vores betalingsbetingelser er 14 dage fra fakturadato. Morarenter påløber i henhold til renteloven.

Moms tillægges efter de til enhver tid gældende regler. Honorar for momsfritagne leverancer afregnes med et tillæg til dækning af Bruun & Hjejles udgifter i form af lønsumsafgift, reduceret momsfradragsret m.v.

Begrænsning af ansvar

Bruun & Hjejle rådgiver udelukkende om dansk ret. Vi er ansvarlige for rådgivning til vores klienter efter dansk rets almindelige regler med de begrænsninger og undtagelser, der følger af disse forretningsbetingelser.

Vores ansvar er begrænset til et beløb, der svarer til 5 gange det honorar (ekskl. moms), der er faktureret klienten i den pågældende sag.

Klienten kan alene rejse krav mod Bruun & Hjejle og således ikke mod den enkelte partner eller andre medarbejdere. Vi er ansvarsforsikret i et anerkendt forsikringsselskab.

Vores ansvar omfatter ikke driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image eller andre former for indirekte tab.

Bruun & Hjejle er uden ansvar for fejl begået af andre rådgivere eller underleverandører, som Bruun & Hjejle efter aftale med klienten har anmodet om at bistå i sagen, eller som Bruun & Hjejle har henvist klienten til.

Behandling af personoplysninger

Bruun & Hjejle er dataansvarlig for personoplysninger, som behandles som led i rådgivning og ydelser, som Bruun & Hjejle leverer til sine klienter.

Såfremt Bruun & Hjejle undtagelsesvis agerer databehandler for klienten, indgår parterne en særskilt databehandleraftale herom. Bruun & Hjejles eventuelle ydelser som databehandler er også omfattet af disse forretningsbetingelser.

Bruun & Hjejles privatlivspolitik for sagsrelateret behandling af personoplysninger og vores privatlivspolitik for blandt andet hvidvaskoplysninger registrerede i vores CRM-systemer mv. er tilgængelige på Bruun & Hjejles hjemmeside https://www.bruunhjejle.dk/da/privatlivspolitik.

Klager

I tilfælde af utilfredshed med Bruun & Hjejles rådgivning eller honorar kan klienten kontakte den sagsansvarlige partner.

Bruun & Hjejle er underlagt Advokatsamfundets generelle regler vedrørende klager, herunder klientens mulighed for at klage til Advokatnævnet (Kronprinsessegade 28, 1306 Kbh. K – https://www.advokatsamfundet.dk/advokatnaevnet/vil-du-klage/

Lovvalg og værneting

En tvist mellem en klient og Bruun & Hjejle skal løses i overensstemmelse med dansk ret og kan udelukkende indbringes for danske domstole.

Download som pdf

all
sm
md
lg
xl
2xl
3xl
4xl