Gå til hovedindhold

Forretningsbetingelser

Disse forretningsbetingelser gælder for enhver ydelse, som Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab (”Bruun & Hjejle”) leverer til eller på vegne af sine klienter, herunder rådgivningsydelser, medmindre andet aftales.

Ved sagens modtagelse

Ved modtagelse af en sag undersøger vi, om der foreligger inhabilitet, interessekonflikt eller anden årsag til, at vi ikke kan bistå i sagen. Vi hjælper med at henvise til anden advokat, hvis vi ikke kan bistå i sagen. Bruun & Hjejle er som advokatfirma omfattet af reglerne i hvidvaskloven og har pligt til at indhente de efter loven påkrævede oplysninger fra klienter.

Fortrolighed

Som advokater er vi underlagt tavshedspligt. Alle oplysninger behandles fortroligt. 

Tavshedspligten gælder med respekt af regler, som pålægger advokater oplysningspligt i forhold til offentlige myndigheder m.v., herunder reglerne i hvidvaskloven og reglerne om indberetningspligtige grænseoverskridende skatteordninger.

Insiderregler

Medarbejdere, som i forbindelse med deres arbejde på en sag får adgang til intern viden om børsnoterede selskaber, vil af Bruun & Hjejle blive underrettet om lovgivningens forbud mod videregivelse og udnyttelse af intern viden.

Anvendelse af rådgivning

Bruun & Hjejles rådgivning ydes udelukkende til klienten og må ikke uden vores samtykke anvendes af andre, ligesom kun vores klient kan støtte ret på vores rådgivning.

Klientmidler

Klientmidler indsættes på klientkonti hos vores bankforbindelser, hvor de forvaltes efter gældende regler. Indsættes midlerne på separat klientkonto, tilfalder tilskrevne renter klienten, mens negative renter debiteres klientmidlerne. Indsættes klientmidlerne på Bruun & Hjejles hovedklientkonti, forbeholder Bruun & Hjejle sig at opkræve et momspligtigt transaktionsgebyr hos klienten til dækning af firmaets udgifter til negativ forrentning af klientmidlerne.

Indestående på klientkonti er omfattet af lov om indskyder- og investorgarantiordning, og der gælder samme regler for klientbankkonti som for almindelige bankkonti. Maksimumdækning er EUR 100.000 pr. indskyder (klient). Grænsen gælder for det samlede indskud i det pågældende pengeinstitut. Har indskyderen (klienten) andre indskud i pengeinstituttet end de midler, der er indsat på klientkonti, gælder maksimumgrænsen således for det samlede indskud. I forbindelse med transaktioner vedrørende fast ejendom dækker Indskydergarantiordningen EUR 10 mio. Bruun & Hjejle har ikke noget ansvar for indskud på klientbankkonti, hvis et pengeinstitut med klientkonti bliver nødlidende.

Forudbetaling og udlæg

Afholdte eksterne omkostninger i forbindelse med levering af vores ydelser faktureres som udgangspunkt klienten løbende. Eksempler på sådanne eksterne omkostninger er udgifter til rejse, ophold og forplejning samt større kopierings-, oversættelses- eller forsendelsesudgifter. 

I visse tilfælde vil vi anmode om forudbetaling af honorar eller eksterne omkostninger.  Enhver forudbetaling indsættes på en klientkonto. Bruun & Hjejle kan anvende sådanne forudbetalinger til udligning af honorar og udlæg, medmindre andet aftales.

Honorar

Bruun & Hjejles honorar beregnes på grundlag af en samlet bedømmelse af de forhold, der gør sig gældende i den enkelte sag. I bedømmelsen indgår den tid, der er medgået ved behandlingen af sagen, arbejdets omfang, vanskelighed og art, herunder graden af den specialistviden, der har været anvendt på sagen, de involverede værdier, det med sagen forbundne ansvar, sagens betydning for klienten og det opnåede resultat. Den sagsansvarlige partner sikrer, at det beregnede honorar er rimeligt. 

På anmodning giver vi gerne et begrundet overslag over honorarets størrelse, før arbejdet påbegyndes. I de tilfælde, hvor det er vanskeligt at give et sådant overslag, oplyser vi, efter hvilke parametre honoraret vil blive beregnet, f.eks. hvilke timepriser, der vil blive anvendt på sagen. 

Over for forbrugere oplyser vi uopfordret om det forventede honorar eller kriterierne for honorarets beregning, inden arbejdet påbegyndes.

Fakturering og betaling

Afregning af sagen sker som udgangspunkt, når opgaven er afsluttet, medmindre der er tale om længerevarende opgaver, som i stedet vil blive afregnet a conto hver måned eller pr. kvartal. 

Vores betalingsbetingelser er 14 dage fra fakturadato. Morarenter påløber i henhold til renteloven. 

Moms tillægges efter de til enhver tid gældende regler. Honorar for momsfritagne leverancer afregnes med et tillæg til dækning af Bruun & Hjejles udgifter i form af lønsumsafgift, reduceret momsfradragsret m.v.

Afslutning af opdraget

Klienten kan til enhver tid afslutte samarbejdet uden varsel. Bruun & Hjejle kan afslutte samarbejdet uden varsel i det omfang, det er i overensstemmelse med gældende regler. Et sådan ophør af samarbejdet betyder, at vi straks vil ophøre med at arbejde på den pågældende sag, men disse forretningsbetingelser skal fortsat være gældende efter ophøret af samarbejdet. 

Vi er berettigede til at modtage betaling af alle honorarer og godtgørelse af alle omkostninger for perioden indtil ophøret af samarbejdet, medmindre andet følger af gældende regler. 

Begrænsning af ansvar

Bruun & Hjejle rådgiver udelukkende om dansk ret. Vi er ansvarlige for rådgivning til vores klienter efter dansk rets almindelige regler med de begrænsninger og undtagelser, der følger af disse forretningsbetingelser.

Vores ansvar er begrænset til et beløb, der svarer til 5 gange det honorar (ekskl. moms), der er faktureret klienten i den pågældende sag. 

Klienten kan alene rejse krav mod Bruun & Hjejle og således ikke mod den enkelte partner eller andre medarbejdere. Vi er ansvarsforsikret i et anerkendt forsikringsselskab. 

Vores ansvar omfatter ikke driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image eller andre former for indirekte tab. 

Bruun & Hjejle er uden ansvar for fejl begået af andre rådgivere eller underleverandører, som Bruun & Hjejle efter aftale med klienten har anmodet om at bistå i sagen, eller som Bruun & Hjejle har henvist klienten til.

Behandling af personoplysninger og databeskyttelse

Bruun & Hjejle er generelt selvstændig dataansvarlig for den behandling af personoplysninger, der sker som led i vores levering af ydelser til vores klienter. 

Vores behandling af personoplysninger om klienter, modparter og andre personer i forbindelse med vores levering af ydelser, juridiske rådgivning, indhentelse af hvidvaskoplysninger og vores øvrige kontakt med klienter mv. er beskrevet i vores privatlivspolitikker. Disse er tilgængelige på Bruun & Hjejles hjemmeside https://www.bruunhjejle.dk/da/privatlivspolitik.

Såfremt Bruun & Hjejle undtagelsesvis agerer databehandler for klienten, udarbejder vi en særskilt databehandleraftale, som indgås med klienten. De ydelser, som vi givet falder fald leverer i vores egenskab af databehandler, er også omfattet af disse forretningsbetingelser.

Klager

I tilfælde af utilfredshed med Bruun & Hjejles rådgivning eller honorar kan klienten kontakte den sagsansvarlige partner. 

Bruun & Hjejle er underlagt Advokatsamfundets generelle regler vedrørende klager, herunder klientens mulighed for at klage til Advokatnævnet (Kronprinsessegade 28, 1306 Kbh. K – https://www.advokatsamfundet.dk/advokatnaevnet/vil-du-klage/

Lovvalg og værneting

En tvist mellem en klient og Bruun & Hjejle skal løses i overensstemmelse med dansk ret og kan udelukkende indbringes for danske domstole.

Download som pdf

all
sm
md
lg
xl
2xl
3xl
4xl